fbpx

Όροι Χρήσης

Ο παρών δικτυακός τόπος (website) www.sundayclub.io είναι ιδιοκτησίας της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Ευριπίδου αριθ. 25) της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «RBN SAT CONSULTANTS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Α.Φ.Μ.  800815020 της ΔΟΥ Α’ Αθηνών και Αριθμό Μητρώου στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών: 141894401000 (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας «Εταιρεία»).

Μέσω αυτού η Εταιρεία προσφέρει ενημέρωση για τις υπηρεσίες που αυτή παρέχει, αλλά και την δυνατότητα στους επισκέπτες χρήσης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.sundayclub.io, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι είναι πλήρως εναρμονισμένοι με τους όρους και τις αρχές του Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation). Η χρήση των Υπηρεσιών μας υπόκειται, επίσης, στην Πολιτική Cookies (όπως αυτή αναγράφεται στο δικτυακό τόπο www.sundayclub.io) και στην Πολιτική Απορρήτου, η οποία καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μοιραζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου. Εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους, ειδάλλως με την χρήση των υπηρεσιών λογίζεται ότι τους αποδέχεται και συναινεί πλήρως.

Η ιστοσελίδα www.sundayclub.io είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει υπηρεσίες μέσω διαδικτύου και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ηλικιωμένους και συγκεκριμένα υπηρεσίες προσωποποιημένης φροντίδας μέσω τηλεφώνου προς ηλικιωμένους.

Μέσω της ιστοσελίδας μας, τόσο οι ίδιοι οι ηλικιωμένοι, όσο και συγγενείς αυτών ή/και τρίτα πρόσωπα  που φροντίζουν ηλικιωμένους μπορούν να επιλέξουν μέσω μηνιαίας συνδρομής την πρόσβαση σε τηλεφωνικές υπηρεσίες καθημερινής υποστήριξης, όπως λόγου χάριν υπηρεσίες υποστήριξης με ηλεκτρονικές συσκευές, μετακινήσεις με ταξί, διενέργεια των καθημερινών ψώνιων ή/και παραγγελιών κ.ο.κ. Εν προκειμένω, τα ως άνω πρόσωπα (ηλικιωμένοι, συγγενείς αυτών ή τρίτα πρόσωπα  που φροντίζουν ηλικιωμένους) (εφεξής «χρήστες») μπορούν να πλοηγούνται στην ιστοσελίδα, να ενημερώνονται για τις υπηρεσίες που παρέχουμε και να έχουν πρόσβαση σε αυτές μέσω του https://sundayclub.io/. Χρήστες των υπηρεσιών θεωρούνται σε κάθε περίπτωση και με την ευρεία έννοια του όρου (users) όλοι ανεξαιρέτως όσοι χρησιμοποιούν και απολαμβάνουν τις υπηρεσίες του Sunday Club.

H Εταιρεία δεν συμμετέχει στις παρεχόμενες τρίτες υπηρεσίες, δηλαδή στις υπηρεσίες που λαμβάνουν οι χρήστες ή/και οι ηλικιωμένοι από τρίτους παρόχους, παρά μόνο διαμεσολαβεί με βάση τους συνεργαζόμενους παρόχους, ώστε να εκπληρώσει την επιλεγείσα από τον εκάστοτε χρήστη παραγγελία και ολοκλήρωση τυχόν αναζήτησης και παροχής συγκεκριμένης υπηρεσίας. Λόγου χάριν, για την υπηρεσία παραγγελίας και διενέργειας αγορών από super market (ψώνια), η Εταιρεία συνεργάζεται με την πλατφόρμα του efood https://www.e-food.gr/ και συνεπώς θα διαμεσολαβήσει δυνάμει σχετικών οδηγιών από το χρήστη, ώστε ο ηλικιωμένος να παραλάβει τα ψώνια του στο σπίτι.

Η Εταιρεία δεν έχει κανέναν έλεγχο ή ευθύνη για τη συμπεριφορά των τρίτων επαγγελματιών ή οποιουδήποτε τρίτου παρέχει υπηρεσίες (όπως λόγου χάριν υπηρεσίες μεταφοράς κ.ο.κ.) και αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης. Συνεπώς, η επιλογή και κράτηση οποιασδήποτε παροχής υπηρεσιών για ηλικιωμένους γίνεται με ευθύνη των χρηστών. Η Εταιρεία δεν έχει τη δυνατότητα και δεν ελέγχει την παροχή, την ποιότητα, τις συνθήκες, την καταλληλότητα ή τη νομιμότητα της παροχής αυτών των τρίτων υπηρεσιών για τους ηλικιωμένους, όπως αυτές επιλέγονται από τους χρήστες, καθώς απλώς διαμεσολαβεί, ώστε να διευκολύνει τους χρήστες να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση των υπηρεσιών σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων χρήσης στην ιστοσελίδα, κατόπιν και σχετικής ενημέρωσης των χρηστών. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται, ωστόσο, να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές και αναθεωρήσεις.  Κάθε χρήση ή συνέχιση χρήσης των υπηρεσιών κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης ή ανανέωσης ή αναθεώρησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους των χρηστών τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών, διαγραφών κλπ. Αυτοί οι ανανεωμένοι όροι θα υπερκαλύπτουν όλες τις προηγούμενες εκδόσεις των όρων χρήσης.


1. Πώς δουλεύει το Sunday Club

Η ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να ενημερωθεί κανείς για τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε ηλικιωμένους, τη μηνιαία συνδρομή για τη σχετική πρόσβαση σε αυτές, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετική με το Sunday Club. Οποιοσδήποτε μπορεί να πλοηγηθεί σε αυτήν, ωστόσο για να κάνει κανείς κράτηση υπηρεσιών, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τον κατωτέρω εξωτερικό σύνδεσμο https://sundayclub.typeform.com/earlyaccess, ο οποίος οδηγεί σε μια φόρμα ερωτήσεων, που χρήζουν απάντησης και επεξεργασίας. Στην ίδια φόρμα επιλέγεται και ο τρόπος επικοινωνίας (email ή τηλεφωνική επικοινωνία) για την ενημέρωση σχετικά με τα επόμενα βήματα της διαδικασίας.

Τα προσωπικά δεδομένα, δε, που γνωστοποιούνται θα παραμένουν στη βάση δεδομένων της Εταιρείας μέχρι την ανάκληση συναίνεσης διατήρησής τους ή/και με την οριστική διακοπή χρήσης των υπηρεσιών μας. Σημειώνεται σε αυτό το σημείο ότι σε περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα που δίδονται, καταχωρούνται και περαιτέρω διατηρούνται δεν αφορούν το πρόσωπο που τα γνωστοποιεί αντίστοιχα, θα διασφαλίζεται ότι έχει ληφθεί η συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων για την εν λόγω γνωστοποίηση.

Σημειώνεται, δε, ότι όλες οι κλήσεις, εισερχόμενες και εξερχόμενες ηχογραφούνται, ενώ κατόπιν σχετικής ρητής συναίνεσης ληφθείσας ομοίως εκ των προτέρων οι βιντεοκλήσεις θα βιντεοσκοπούνται και θα τηρούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς και για λόγους ασφάλειας.

Απόρρητο

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί υψηλά ηθικά πρότυπα και σέβεται την προστασία του απορρήτου σας. Εκτός από τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το νόμο σε οποιαδήποτε σχετική δικαιοδοσία, δεν θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία και δεδομένα σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε συνεργαζόμενες εταιρείες (εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης), συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων στην Εταιρεία μας και στις συνεργαζόμενες εταιρείες μας,  και σε αξιόπιστους πράκτορες και εκπροσώπους μας, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες με την άδειά μας και που χρειάζεται να γνωρίζουν ή να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες για να εκτελέσουν τις υπηρεσίες μας (συμπεριλαμβανομένης της εξυπηρέτησης πελατών και της εσωτερικής (έλεγχος/συμμόρφωση) έρευνας) προς εσάς και προς όφελός σας.

Ρητώς, δε, παρέχεται η συναίνεσή σας για τη διαβίβαση σε τρίτους παρόχους τυχόν προσωπικών δεδομένων, απαραίτητων για την παροχή των επιλεγεισών υπηρεσιών.


Όροι και Κανονισμοί για τρίτα πρόσωπα (εκτός των ηλικιωμένων) 

Προκειμένου να αιτηθείτε τη συνδρομή για άλλο πρόσωπο/α (ηλικιωμένο) και να παρέχετε πληροφορίες για τον άνθρωπο/ους που θα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας, θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας και να αιτηθείτε τη μηνιαία συνδρομή (https://sundayclub.typeform.com/earlyaccess). Με την εγγραφή, την αποστολή των στοιχείων σας ή του ηλικιωμένου συναινείτε και δίνετε την άδειά σας στην Εταιρεία προκειμένου να προχωρήσει σε διαδικασία επαλήθευσης για λόγους ασφάλειας των πληροφοριών που χρησιμοποιήσατε, καθώς και να επιβεβαιώσει ότι έχετε ήδη λάβει τη συναίνεση εκ του ηλικιωμένου για τη γνωστοποίηση αυτών. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (είτε αφορούν εσάς, είτε τον ηλικιωμένο), τα οποία αποστέλλετε κατά την διαδικασία της εγγραφής, αποθηκεύονται και αρχειοθετούνται από την Εταιρεία για όσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και έχετε ενεργή συνδρομή.

Περαιτέρω, εγγυάστε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε στην Εταιρεία είναι αληθείς, αξιόπιστες και σωστές, καθώς και ότι θα φροντίσετε να ενημερώσετε την Εταιρεία σε περίπτωση που θα υπάρξουν αλλαγές στις πληροφορίες αυτές.

Με την ολοκλήρωση και την αποστολή της διαδικτυακής εγγραφής μέσω της φόρμας στην Ιστοσελίδα, θα σας αποσταλεί ένα ηλεκτρονικό μήνυμα αλληλογραφίας (Εφεξής «Ηλεκτρονικό Μήνυμα Επιβεβαίωσης») στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που χρησιμοποιήσατε κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας. Στη συνέχεια, η ομάδα του Sunday Club θα επικοινωνήσει μαζί σας για να ορίσετε την ημερομηνία διεξαγωγής της διαδικασίας του onboarding όπου θα πάρετε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας και θα σας ζητηθούν πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες της υπηρεσίας (πληροφορίες διεύθυνσης, ανάγκες τεχνολογίας, συνήθειες και προτιμήσεις, ιατρικές ανάγκες). Η διαδικασία βιντεογραφείται και θα φυλάσσεται.

Με την εγγραφή σας συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies, οι οποίοι σας επικοινωνούνται κατά τη διαδικασία του onboarding. Συμφωνείτε, δε, να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους του κράτους, της χώρας, της πολιτείας και της πόλης στην οποία είστε παρόντες κατά τη χρήση του λογισμικού ή των υπηρεσιών της Εταιρείας.

Με την επιφύλαξη οποιουδήποτε δικαιώματος και εννόμου συμφέροντος της Εταιρείας, η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει τη συνδρομή σας και να αναστείλει την πρόσβασή σας ή/και του ηλικιωμένου στις υπηρεσίες μας στην περίπτωση που η Εταιρεία έχει κάποιο λόγο να πιστεύει ότι έχετε παραβιάσει κάποια από τις διατάξεις ή/και τους όρους που ορίζονται στο παρόν κείμενο.

Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία τιμολόγησης, ο αριθμός σταθερού και/ή κινητού τηλεφώνου, η διεύθυνση e-mail και εν γένει η πλειοψηφία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών κρυπτογραφούνται για λόγους ασφαλείας. Σημειώνεται, δε, ότι η Εταιρεία δεν διαχειρίζεται, δε μεταβιβάζει, ούτε αποθηκεύει τα δεδομένα των τραπεζικών καρτών των χρηστών, καθώς οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται απευθείας στο συνεργαζόμενο Ίδρυμα Πληρωμών.


Υπηρεσίες της Εταιρείας 

Οι υπηρεσίες του Sunday Club  προς τους ηλικιωμένους περιλαμβάνουν ενδεικτικώς τα ακόλουθα: 

– Τηλεφωνική υποστήριξη σε ζητήματα τεχνολογίας, συναλλαγών με κρατικούς φορείς, πληρωμή λογαριασμών

– Παραγγελίες σουπερμάρκετ και γευμάτων

– Παραγγελίες ταξί για τις μεταφορές τους, κ.ο.κ.

Για την πλήρη ενημέρωσή σας αναφορικά με το σύνολο των υπηρεσιών του Sunday Club παρακαλούμε δείτε εδώ.

Ενδέχεται οι μέρες ή ώρες λειτουργίας της Εταιρείας να μεταβληθούν και ως εκ τούτου παρακαλείσθε όπως ελέγχετε τις σχετικές ώρες λειτουργίας από την ιστοσελίδα της Εταιρείας, η οποία επικαιροποιείται αναλόγως.

Σημειώνεται, δε, ρητώς ότι δε φέρουμε καμία ευθύνη για αιτήματα ή/και αναγκες που ενδεχομένως προκύψουν εκτός του ως άνω ωραρίου λειτουργίας, καθώς και για περιπτώσεις εκτάκτων ιατρικών ζητημάτων, δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας ή άλλες όμοιες υπηρεσίες.  


Επιπλέον Υποχρεώσεις χρήστη

Οφείλετε ανά πάσα στιγμή να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες του Sunday Club και την Ιστοσελίδα σύμφωνα με αυτούς τους Όρους. Πιο συγκεκριμένα:

Ως χρήστης, είστε υπεύθυνος: 

  • Για την παροχή και την ακρίβεια όλων των πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών του Sunday Club. 
  • Να εξασφαλίζετε ότι διαθέτετε επαρκείς πληροφορίες που να σχετίζονται με οποιοδήποτε κίνδυνο υγείας και ασφάλειας, συμπεριλαμβανόμενης της εξακρίβωσης για το αν ο τρίτος πάροχος διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για να παρέχει τις υπηρεσίες προς τον ηλικιωμένο.
  • Για την επιβεβαίωση των πληροφοριών που παρέχονται προς ή από τον τρίτο πάροχο.

 

Για τη χρήση των Υπηρεσιών του Sunday Club οφείλετε: 

  • Να μην παρέχετε πληροφορίες, οι οποίες γνωρίζετε ότι είναι ανακριβείς, λανθασμένες, ατελείς, ψευδείς ή είναι είτε θα μπορούσαν να θεωρηθούν διαστρέβλωση των γεγονότων.
  • Να ενημερώνετε άμεσα την Εταιρεία σε περίπτωση που έχετε κάποιο λόγο να πιστεύετε ή να υποψιάζεστε ότι ένας τρίτος πάροχος ή κάποιος άλλος έχει παραβιάσει κάποιον Όρο που περιγράφεται ανωτέρω. 


Αναγνωρίζετε ότι αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη ως χρήστης να αποφασίσετε αν οι υπηρεσίες σας ταιριάζουν, δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν παρέχει εγγυήσεις για την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών που προσφέρουν οι τρίτοι. Η Εταιρεία δεν λαμβάνει μέρος σε καμία συμφωνία μεταξύ του Χρήστη και των τρίτων επαγγελματιών και ως εκ τούτου δεν μπορεί να πιστοποιήσει ή να βεβαιώσει κατά κανέναν τρόπο τους ισχυρισμούς των τρίτων παρόχων / επαγγελματιών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ιατρικών γνώσεων και πιστοποιητικών).

Ρητώς, δε, αναγνωρίζετε ότι για τυχόν επείγοντα περιστατικά ή/και εξαιρετικές περιπτώσεις όπου απαιτείται η άμεση παροχή πρώτων βοηθειών δεν πρέπει να απευθύνεστε στις υπηρεσίες του Sunday Club, καθώς η Εταιρεία δεν παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας ή άλλες όμοιες υπηρεσίες. 

Η χρήση του site διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού – Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές. Επιπροσθέτως, ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του site σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους. 


2. Οικονομική πολιτική  

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί υπηρεσίες διαχείρισης πληρωμών από τρίτους, προκειμένου να επεξεργαστεί τις πληρωμές σας. Η Εταιρεία συνεργάζεται με τη Stripe, Inc, η οποία προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών για την έκδοση, χρήση και διαχείριση ηλεκτρονικών πληρωμών (εφεξής Stripe, Inc), με επίσημα καταχωρημένη έδρα στη διεύθυνση 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California, 94080. Ως αδειοδοτημένος και ρυθμιζόμενος επεξεργαστής πληρωμών, η Stripe δεσμεύεται να διατηρεί τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας και διαφάνειας σε όλες τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Με την εγγραφή σας συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους  Όρους και Προϋποθέσεις της.

Αναφορικά, δε, με την οικονομική πολιτική της Εταιρείας, σημειώνεται ότι αυτή θα γνωστοποιείται στους χρήστες/ τρίτους κατά την πρώτη επικοινωνία μαζί τους ή/και κατά το χρόνο επιλογής εκ μέρους του πελάτη της εκάστοτε συνδρομής, ενώ τυχόν αλλαγές ομοίως θα γνωστοποιούνται άμεσα και πριν την οποιαδήποτε χρέωση ή/και  τιμολόγηση.

Τιμολόγηση και πληρωμή

Η χρέωση της πιστωτικής/ χρεωστικής σας κάρτας θα πραγματοποιείται, εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της μέσω των αντίστοιχων υπηρεσιών διαχείρισης πληρωμών που χρησιμοποιείτε. Το ποσό χρέωσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και θα κρατείται με την επιβεβαίωση της συνδρομής ή/και της εκάστοτε επιλεγείσας υπηρεσίας τρίτου. Είστε ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας και θα πρέπει να είστε δικαιούχος της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιείτε για την εκάστοτε συναλλαγή.

Το σχετικό παραστατικό (απόδειξη παροχής υπηρεσιών) θα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά.

Όλες οι χρεώσεις γίνονται (το νωρίτερο) 24 ώρες πριν από τη λήξη της συμφωνηθείσας συνδρομής σας.
Για αυτό το λόγο θα πρέπει η απενεργοποίηση της συνδρομής από τον χρήστη να γίνεται εγκαίρως, ήτοι τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν τη λήξη της εκάστοτε συνδρομής, ώστε να διακόπτεται και η συμφωνηθείσα τιμολόγηση.

Περίοδος συνδρομής 

Σε περίπτωση συνδρομής με συμφωνία περί μηνιαίας ή ή τριμηνιαίας τιμολόγησης για τις υπηρεσίες μας θα τιμολογείται κάθε μήνα ή τρίμηνο σύμφωνα με την μέθοδο πληρωμής σας, την προηγούμενη ημερολογιακή μέρα που ξεκίνησε η συνδρομή σας. Σε μερικές περιπτώσεις η ημερομηνία της χρέωσης μπορεί να τροποποιηθεί, για παράδειγμα αν δεν τακτοποιηθεί η πληρωμή ή αν η συνδρομή σας ξεκίνησε σε ημέρα που δεν αντιστοιχεί σε όλους τους μήνες του χρόνου.


Τρόποι πληρωμής 

Μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία της κάρτας που έχετε επιλέξει για την πληρωμή κατόπιν επικοινωνίας μαζί μας. Αν αποτύχει μία πληρωμή λόγω λήξης της κάρτας, μη επαρκούς ποσού, ή οτιδήποτε άλλο, και δεν αλλάξετε τα στοιχεία αυτής εγκαίρως, μπορούμε να διακόψουμε την πρόσβαση στις υπηρεσίες μας μέχρι να διευθετηθεί η πληρωμή. Στην περίπτωση διακοπής της συνδρομής, ο χρήστης υποχρεούται να πληρώσει τη συνδρομή στην αρχική της χρέωση.

Για συγκεκριμένους τρόπους πληρωμής, ο Πάροχος της κάρτας μπορεί να χρεώσει φόρους και άλλες έξτρα χρεώσεις. Σε κάθε περίπτωση αυτό εκφεύγει της αρμοδιότητας και του ελέγχου της Εταιρείας και πρέπει να το ελέγξετε με τον Πάροχο της κάρτας σας.


Χρεώσεις τρίτων και εξουσιοδότηση πληρωμής 

Ρητώς εξουσιοδοτείτε την Εταιρεία ή/και τους εργαζόμενους της να χρεώνουν όλα τα ποσά για παραγγελίες ή/και υπηρεσίες τρίτων που αιτείστε, στον τρόπο πληρωμής που έχετε ορίσει.

Όταν υποβάλλετε μια παραγγελία μέσω τηλεφώνου, τίθεται προσωρινή δέσμευση προέγκρισης στον καθορισμένο τρόπο πληρωμής σας για να επαληθευτεί ότι η κάρτα είναι έγκυρη και ότι έχει διαθέσιμα χρήματα για την αγορά που θέλετε. Το ποσό αυτής της παρακράτησης προέγκρισης μπορεί να είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από το σύνολο της παραγγελίας. Ωστόσο, η πληρωμή σας θα καταγραφεί έως και 24 ώρες μετά την ολοκλήρωση ή την ακύρωση της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που η προέγκριση είναι μεγαλύτερη από το τελικό ποσό, η διαφορά θα αποδεσμευτεί μετά την ολοκλήρωση ή την ακύρωση της παραγγελίας σας. Ανάλογα με την τράπεζά σας, ενδέχεται να χρειαστούν έως και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα αποδεσμευμένα κεφάλαια.

Η Εταιρεία μας θέτει επίσης μια αρχική προσωρινή αναστολή προέγκρισης σε κάθε νέο τρόπο πληρωμής που προσθέτετε στον λογαριασμό σας, ενώ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από εσάς εάν έχουμε λόγους να πιστεύουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ότι ένας τρόπος πληρωμής μπορεί να είναι δόλιος.

Ακύρωση

Μπορείτε να ακυρώσετε την συνδρομή όποτε το επιθυμήσετε, και θα συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες του Sunday Club μέχρι να λήξει η ημερομηνία της συνδρομής που έχετε ήδη χρεωθεί ή/και συμφωνήσει να τιμολογηθεί. Η Εταιρεία δεν παρέχει επιστροφές ή πίστωση για μερική χρήση της υπηρεσίας. Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας, κατόπιν επικοινωνίας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρείας στο τηλέφωνο 21 1234 8484 ή στο hello@sundayclub.io, ώστε να λάβετε περαιτέρω οδηγίες για την απενεργοποίηση της συνδρομή σας.  


Αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική και στις χρεώσεις

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αλλάζει τους τιμοκαταλόγους της χωρίς προειδοποίηση και χωρίς προγενέστερη ενημέρωση του χρήστη, παρά μόνο κατόπιν προηγούμενης γνωστοποίησης της επικείμενης αλλαγής μέσω της ιστοσελίδας σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Η εν λόγω αλλαγή, ωστόσο, θα αφορά μελλοντική χρήση των υπηρεσιών και δεν θα επηρεάζει τυχόν υφιστάμενες συνδρομές.

Ενδέχεται να αλλάξουν η Προμήθεια και/ή οι Χρεώσεις ανά πάσα στιγμή ειδοποιώντας σας γραπτώς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας. Η συνέχιση της χρήσης των υπηρεσιών, αφού έχει προηγηθεί σχετική ειδοποίηση, θα θεωρείται αυτόματα αποδοχή της νέας Προμήθειας και/ή Χρεώσεων από εσάς. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές στην Προμήθεια και/ή τις Χρεώσεις, μπορείτε να τερματίσετε τη συμφωνία μαζί μας, απενεργοποιώντας τη συνδρομή σας. 


Πολιτική Πληρωμών και Επιστροφών

Για να χρησιμοποιήσει ο χρήστης τις υπηρεσίες του Sunday Club, θα  πρέπει να είναι οικονομικά ενήμερος στην επαναλαμβανόμενη μηνιαία συνδρομή του στο Sunday Club, σύμφωνα με τον εκάστοτε τιμοκατάλογο, όπως αναρτάται αναλυτικά στην Ιστοσελίδα. Επιπλέον, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τυχόν φόρους που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που αγοράζει ή επιλέγει.


3. Πρόσθετη Εξαίρεση Εγγυήσεων για τρίτους – Ευθύνη

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η Εταιρεία σας παρέχει μόνο την ευκολία διαμεσολάβησης και προσωποποιημένης φροντίδας, ώστε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση σε υπηρεσίες για ηλικιωμένους. 

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η χρήση και η εξάρτησή σας αναφορικά με οποιαδήποτε πληροφορία αφορά τους τρίτους παρόχους / επαγγελματίες θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με δική σας ευθύνη και από μέρους μας δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά και απώλεια που μπορεί να προκληθεί ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με τη χρήση από εσάς και την εξάρτησή σας για τέτοιες πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τους τρίτους. Έχετε την υποχρέωση να διεξάγετε τη δική σας έρευνα και να διασφαλίσετε ότι θα συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις που ισχύουν για εσάς. Η Εταιρεία δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε δική σας αποτυχία να συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε σχετικό νόμο και κανονισμό, που ενδέχεται να ισχύει στην περίπτωσή σας κατά τη χρήση των υπηρεσιών των τρίτων παρόχων.

Περαιτέρω, η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη σε καμία περίπτωση για την ποιότητα ή για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας από τρίτους επαγγελματίες. Οι τρίτες αυτές υπηρεσίες παρέχονται από επαγγελματίες σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για αυτές.

Στην περίπτωση που θα προκύψει κάποια διαφωνία ανάμεσα σε εσάς και οποιονδήποτε επαγγελματία συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για οτιδήποτε (συμπεριλαμβανόμενης, αλλά όχι περιοριζόμενης μόνο, οποιασδήποτε ζημιάς ή τραυματισμού) που τυχόν υποστείτε εσείς ή ο ηλικιωμένος και η Εταιρεία αποδεσμεύεται ως μη υπεύθυνη για οτιδήποτε ενδέχεται εσείς ή τρίτοι να υποστείτε ή για οτιδήποτε σχετίζεται με την εν λόγω διαφορά.

Επομένως, η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνης από την εμπιστοσύνη που μπορεί να επιδείξει κάποιος Χρήστης σε τρίτο επαγγελματία. Επιπλέον, η ευθύνη αναφορικά με τις αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση πληροφορίες, υποδείξεις και συμβουλές οι οποίες σας δίνονται από την Εταιρεία πρέπει να παραμένει αποκλειστικά προσωπική, σε εσάς. 


4. Παράπονα και Τερματισμός

Εάν επιθυμείτε να υποβάλλετε ένα παράπονο για παραβίαση οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους, μπορείτε να το πραγματοποιήσετε στο τηλέφωνο 21 1234 8484 ή στο hello@sundayclub.io. Η Εταιρεία θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες προκειμένου να απαντήσει στα παράπονά σας μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα και να πραγματοποιήσει λογικές ενέργειες που θεωρεί πρέπουσες, προκειμένου να επιλύσει ή να διορθώσει το ζήτημα που προκαλεί τα παράπονα.

Η Εταιρεία ενδέχεται να αναστείλει ή να τερματίσει τη χρήση των Υπηρεσιών εάν πιστεύει ότι εσείς ή κάποιος, ο οποίος χρησιμοποιεί τα στοιχεία σας, ή αν κάποιος χρήστης έχει αποτύχει να ανταποκριθεί με έναν ή περισσότερους από τους παρόντες Όρους, ή η Εταιρεία πιστεύει ότι πραγματοποιείται δόλια χρήση, κακή χρήση ή κατάχρηση των υπηρεσιών, ή η Εταιρεία πιστεύει ότι έχει δώσει λάθος, ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες.

Με τον τερματισμό, η πρόσβασή σας στις υπηρεσίες θα πάψει να υφίσταται.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του χρήστη και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση επίλυση διαφοράς που ανακύψει σε σχέση με τους παρόντες όρους αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.


5. Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (λ.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των Υπηρεσιών του δικτυακού τόπου (site) www.sundayclub.io που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο δικτυακό τόπο από την Εταιρεία προστατεύονται από τους Ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρείας  ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.sundayclub.io, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου και συνεπώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχό τους του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της «εταιρείας» ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. 

 

Τελευταία ενημέρωση 22.5.2023

Scroll to Top